Tulmed Sp. z o.o. | O nas
15284
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15284,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_1000,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_768,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

O nas

O NAS

Tulmed Sp. z o.o. - informacje o Zakładzie i zasadach przyjęcia

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Tulmed Sp. z o.o. posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie art.102 ust. 5 pkt. 21 i 25 oraz art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 , poz. 2135 , z późn. zm.). Jest Zakładem stacjonarnym , udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zapewnia całodobowe zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swym zakresem, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Warunki Przyjęcia

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt., czyli: chorzy wymagający stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samopielęgnacji, osoby niepełnosprawne, chorzy po leczeniu szpitalnym w okresie rekonwalescencji (celem pielęgnacji, rehabilitacji, przygotowania do samoobsługi). Zakład Opiekuńczo-leczniczy nie przyjmuje: dzieci, chorych w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależnionych (alkohol, narkotyki), chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL powinna złożyć komplet wymaganych dokumentów: skierowanie do ZOL wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie dokumentów: wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego, karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego – ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel (do ZOL przyjmowani są pacjenci, którzy uzyskają od 0 do 40 pkt.). Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (m.in. ksero aktualnej decyzji emerytalno-rentowej ZUS/KRUS, decyzja o przyznanym zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy). Aktualne badania tj. morfologia, OB., badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity, Hbs, aktualny wymaz z odbytu, ksero dokumentacji medycznej. (karty informacyjne leczenia szpitalnego).

Obostrzenia

Do ZOL nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną, zakaźną oraz w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Do ZOL może zostać przyjęty pacjent, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt. Płatnik (NFZ) w ZOL finansuje jedynie świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Po zakwalifikowaniu pacjenta do ZOL pacjent lub opiekun zobowiązany jest do podpisania umowy z ZOL dotyczącej pokrywania kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Uwagi dodatkowe

Przyjęcie chorego do ZOL następuje na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. O przyjęciu chorego do ZOL decyduje Dyrektor Zakładu w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w ZOL. Jeśli u chorego występuje choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry zawierające informację o aktualnym stanie zdrowia i informację o braku przeciwwskazań do pobytu w ZOL o profilu ogólnym. Jeżeli chory nie występuje osobiście z wnioskiem o skierowanie do ZOL, należy dołączyć postanowienie sądu lub inny dokument-pełnomocnictwo, upoważniające do umieszczenia chorego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Do ZOL nie przyjmuje się chorego w przypadku gdy: chory w ocenie wg skali Barthel otrzymał więcej niż 40 punktów - podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna, uzależnienie. W dniu przyjęcia każdy pacjent oceniany jest przez lekarza i pielęgniarkę wg skali Barthel. Jeżeli chory zostanie oceniony powyżej 40 pkt., nie jest przyjmowany do ZOL. Ocena prowadzona jest na koniec każdego miesiąca. W przypadku, kiedy pacjent w trakcie pobytu zostanie oceniony powyżej 40 punktów wg skali Barthel zostaje wypisany z ZOL. Oświadczenie o odpłatności za pobyt pacjenta w ZOL do pobrania w Zakładzie.